ห้ามพลาด!! ออกอากาศ 7และ14 ตุลาคม 2560 “รายการ ชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน”

  • Image
  • BB-05 ชุมชนท้องถื่นเทป ล่าสุด

พบกันในรายการช่วง”สนทนากับแขกรับเชิญ” กับประเด็น

  • สถานการณ์และปัญหาการเจ็บป่วยของ ปชช.ในปัจจุบัน
  • การดูแลสุขภาพและการแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยที่ต้นเหตุ

แขกรับเชิญ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

เทปนี้จะออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทางช่อง KURU TV แห่งนี้
วันที่  7 ตุลาคม 2560 และ วันที่ 14 ตุลาคม 2560
เวลา 8:00 – 8:30 น.

พบกันในรายการช่วง”สนทนากับแขกรับเชิญ” กับประเด็น

  • การสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย
  • บทบาทของ สสส. ในการสร้างเสริมสุขภาพ

 

–   สุขภาพของประชากรมีอิทธิพลต่ออนาคตของชาติฉันใด สุขภาพของคนในองค์กร ก็มีอิทธิพลต่ออนาคตของสถานประกอบการฉันนั้น

ในอดีตที่ผ่านมา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของคนทำงาน ต่อผลผลิต และความก้าวหน้าขององค์กร และสังคมโดยรวม ในส่วนของภาครัฐได้มีการพัฒนาทางด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติทางด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านนี้ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ มีการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ออกมาจำนวนมาก ในส่วนของภาคเอกชน ทั้งนายจ้าง ลูกจ้างก็มีจำนวนไม่น้อย ที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อแนะนำต่างๆ เพื่อให้พ้นจากการบาดเจ็บ และโรคร้ายจากการทำงาน แต่จากข้อมูลของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมพบว่า การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานในประเทศไทย มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.14 ในขณะที่ประเทศอังกฤษมีอัตราเฉลี่ย เพียงร้อยละ 0.77 ต่อปี และโรคจากการทำงานที่ป้องกันได้ เช่น โรคปอด โรคพิษตะกั่ว โรคสูญเสียจากการได้ยินจากเสียงดัง ก็ยังสามารถพบได้อยู่เนืองๆ

แรงงานไทย นอกจากจะต้องผจญภัยกับโรค และการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแล้ว ยังมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานอีกจำนวนมาก เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทาง โรคติดต่อทางเดินอาหาร เอดส์ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด และโรคที่มีผลสืบเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ เป็นต้น นอกจากนี้แรงงานไทยยังอยู่ภายใต้ภาวะที่กดดัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้มีความเครียดสูง ยังคงต้องได้รับการดูแลปรับปรุงให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป

 

–   สสค. ทำหน้าที่เป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักของการปฏิรูปการศึกษา

สสค. เน้นบทบาท จุดประกาย หล่อลื่น ถักทอ สนับสนุน รณรงค์ โดยนำประสบการณ์จากองค์กรนวัตกรรม คือ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในการมีบทบาทในการปฏิรูปด้านสุขภาพในวันนี้ มาเป็นต้นแบบ

โดย สสค. จะสนับสนุนพันธกิจด้านคุณภาพการเรียนรู้ หรือกล่าวสั้น ๆ ได้ว่า สสค. คือ สสส.การศึกษา

เพราะมิใช่ครูหรือนักการศึกษาเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา  แต่ทุกภาคส่วนของสังคมควรเป็นผู้ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาดังที่เรียกว่า “สังคมแห่งการเรียนรู้” อันหมายถึง คนไทยมีจิตสำนึกใฝ่รู้และสามารถที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิต

ในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ สสค. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  2. สนับสนุนการพัฒนานโยบาย การปรับปรุงระบบงานในระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและระดับองค์กร
  3. สนับสนุนการรณรงค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสารมวลชนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

แขกรับเชิญ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เทปนี้จะออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทางช่อง KURU TV แห่งนี้
วันที่  7 ตุลาคม 2560 และ วันที่ 14 ตุลาคม 2560
เวลา 8:00 – 8:30 น.

 

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *